ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 2015-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 2015-2016

 

 

1. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

Α/Α

Ονομασία

Ζώνες 1

Περίοδος

Ημέρες

Επιτρ. αριθμός

01

Αγριοκούνελο*

 

20/8 - 14/9

15/9 - 10/3

Όλες

Χωρίς περιορισμό

02

Λαγός**

 

 

15/9 - 10/1

Τε/Σ/Κ

(Ένα) 1

03

Αγριόχοιρος

 

 

15/9-20/1

Τε/Σ/Κ

(Πέντε) 5 κατά ομάδα

04

Αλεπού

 

 

15/9 - 29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

05

Πετροκούναβο

 

 

15/9 - 29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

 

2. ΠΟΥΛΙΑ

Α. Δενδρόβια - Εδαφόβια

Α/Α

Ονομασία

Ζώνες 1

Περίοδος

Ημέρες

Επιτρ. αριθμός

01

Σιταρήθρα

 

20/8 - 14/9

15/9 - 10/2

Όλες

(Δέκα) 10

02

Φάσα

 

20/8 - 14/9

15/9 - 20/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

03

Αγριοπερίστερο

 

20/8 - 14/9

15/9 - 20/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

04

Ορτύκι

 

20/8 - 14/9

15/9 - 20/2

Όλες

(Δώδεκα) 12

05

Τρυγόνι

 

20/8 - 14/9

15/9 - 20/2

Όλες

(Δώσεκα) 12

06

Τσίχλα

 

20/8 - 14/9

15/9 - 29/2

Όλες

(Είκοσι πέντε) 25
(Συνολικά
από όλα τα είδη)

07

Δενδρότσιχλα (Τσαρτσάρες)

 

20/8 - 14/9

15/9 - 20/2

Όλες

08

Κοκκινότσιχλα

 

20/8 - 14/9

15/9 - 29/2

Όλες

09

Γερακότσιχλα

 

20/8 - 14/9

15/9 - 29/2

Όλες

10

Κότσυφας

 

20/8 - 14/9

15/9 - 20/2

Όλες

11

Καρακάξα

 

20/8 - 14/9

15/9 - 29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

12

Κάργια

 

20/8 - 14/9

15/9 - 29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

13

Κουρούνα

 

20/8 - 14/9

15/9 - 29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

14

Ψαρόνι

 

20/8 - 14/9

15/9 - 29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

15

Μπεκάτσα

 

 

15/9 - 29/2

Όλες

(Δέκα) 10

16

Πετροπέρδικα (Γκρέκα) ***

 

 

01/10 - 15/12

Τε/Σ/Κ

(Δύο) 4

17

Νησιώτικη πέρδικα (Τσούκαρ)****

 

 

01/10 - 15/12

Τε/Σ/Κ

(Τέσσερα) 4

18

Φασιανός

 

 

15/9 - 31/12

Τε/Σ/Κ

(Ένα) 1

 

Β. Υδρόβια και παρυδάτια

Α/Α

Ονομασία

Ζώνες 1

Περίοδος

Ημέρες

Επιτρ. αριθμός

01

Σφυριχτάρι

 

 

15/9 - 10/2

Όλες

(Δώσεκα) 12
(Συνολικά
από όλα τα είδη)

02

Κιρκίρι

 

 

15/9 - 31/1

Όλες

03

Πρασινοκέφαλη

 

 

15/9 - 31/1

Όλες

04

Σουβλόπαπια

 

 

15/9 - 10/2

Όλες

05

Σαρσέλα (Ψαλίδα)

 

 

15/9 - 31/1

Όλες

06

Χουλιαρόπαπια

 

 

15/9 - 31/1

Όλες

07

Κυνηγόπαπια

 

 

15/9 - 31/1

Όλες

08

Τσικνόπαπια

 

 

15/9 - 31/1

Όλες

09

Φαλαρίδα

 

 

15/9 - 10/2

Όλες

10

Φλυαρόπαπια

 

 

15/9 - 31/1

Όλες

11

Ασπρομετωπόχηνα****

 

 

15/9 - 10/2

Όλες

12

Νερόκοτα

 

 

15/9 - 31/1

Όλες

(Δέκα) 10

13

Μπεκατσίνι

 

 

15/9 - 31/1

Όλες

(Δέκα) 10

14

Καλημάνα

 

 

15/9 - 31/1

Όλες

(Δέκα) 10

 

 

1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18−12−1985 καθώς και με την ανωτέρω (24) σχετική.

 

        Από 1/3 έως 10/3 µόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.

 

**       Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 5

 

***     Επιτρέπεται η θήρα στις ΖΕΠ α) GR 2450009 (περιοχή Γαλαξειδίου), β) GR 114009 (Όρος Φαλακρό) και γ) GR 2530006 (Όρος Ζήρεια), µόνο τις µέρες Σάββατο και Κυριακή.

 

****   Ειδικές ρυθµίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 7

 

***** Απαγορεύεται η θήρα της Ασπρωµέτωπης Χήνας (Anser albifrons) στα πλαίσια της δυνατότητας επανεξέτασης των ρυθµίσεων της ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ415Β 23/2/2012, στη λίµνη Κερκίνη, Κορώνεια-Βόλβη στο ∆έλτα του Νέστου, στη Λίµνη Ισµαρίδα, στη Λίµνη Βιστονίδα-Πόρτο Λάγος και στο ∆έλτα του Έβρου.