Κοινή Υπουργική Απόφαση για απλούστευση διοικητιικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2004

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών προβλέπει Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου, Δικαιοσύνης κ. Αναστάσιου Παπαληγούρα και Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιου Βουλγαράκη.

Με την απόφαση αυτή, μια σειρά δικαιολογητικών που αφορούν τριάντα μια διαδικασίες έκδοσης αδειών θα αναζητούνται πλέον υπηρεσιακώς και δε θα απαιτείται η προσκόμισή τους, από τους πολίτες, στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Απλοποιούμε τις παρακάτω διαδικασίες, ορίζοντας τα δικαιολογητικά που αναζητούνται υπηρεσιακώς, ως εξής:

 

Α/Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΣ

1. Άδεια λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (άρθρο 2 Ν. 2518/ 1997).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (1016/ 109/5 – κε από 14-11-1997 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ως τροποποιήθηκε την 1016/109/5 – λε από 6-5-1998 όμοια).

 

2. Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (άρθρο 3 Ν. 2518/ 1997).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (1016/ 109/5 – κε από 14-11-1997 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ως τροποποιήθηκε την 1016/109/5 – λε από 6-5-1998 όμοια).

 

3. Άδεια εργασίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 4 Π.Δ. 180/ 1979.

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (άρθρο 4 παρ. 2 Π.Δ. 180/ 1979 όπως αντικαταστάθηκε από άρθρο 1 παρ. 2 Π.Δ. 264/ 2003).

 

4. Άδεια εργασίας του άρθρου 4 του 180/ 1979. όπως τροποποιήθηκε με Π.Δ. 282/ 1998 (για αλλοδαπούς).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (άρθρο 4 παρ. 2 Π.Δ. 180/ 1979 όπως αντικαταστάθηκε από άρθρο 1 παρ. 2 Π.Δ. 264/ 2003).

 

5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος κατασκευαστών κλειδιών και επισκευαστών κλειδαριών (1023/2/42 – λζ από 26-1-2000 απόφαση Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας – Αστυνομική Διάταξη 9/ 2000).

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

β. Πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα αναφερόμενα στο εδαφ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 της Α.Δ. 9/ 2000 αδικήματα.

γ. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 2 παρ. 2 της Α.Δ. /2000).

 

6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολουμένων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και τιμαλφών (1023/2/42 – κα από 17-6-1996 απόφαση Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας – Αστυνομική Διάταξη 5/ 1996).

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

β. Πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα αναφερόμενα στο εδαφ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 1 της Α.Δ. 5/ 1996 αδικήματα (άρθρο 2 παρ. 2 Α.Δ. 5/ 1996).

 

7. Άδεια λειτουργίας γραφείων ιδιωτικών ερευνών (παρ. 4. του άρθρου 11 Ν. 2518/ 1997, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 Ν. 3206/ 2003).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (8516/8/16 – α από 4-10-2004 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

8. Άδεια εργασίας προσωπικού γραφείου ιδιωτικών ερευνών (παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2518/ 1997, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 Ν. 3206/ 2003).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (8516/8/16 – α από 4-10-2004 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

9. Άδεια κατασκευής, μετασκευής, συναρμολόγησης, επεξεργασίας ή επισκευής πυροβόλων όπλων κ.λ.π., ως και γόμωσης ή απογόμωσης φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, πλην κυνηγετικών (άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 2168/ 1993).

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

β. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (3009/2/23 - α από 31-8-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

10. Άδεια γόμωσης κυνηγετικών φυσιγγίων, για εμπορία (άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 2168/ 1993).

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

β. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (3009/2/23 - α από 31-8-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

11. Άδεια εμπορίας περιστρόφων – πιστολίων, όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διόπτρων, μερών, ανταλλακτικών, φυσιγγίων, καλύκων και καψυλίων αυτών (άρθρο 6 παρ. 3, εδαφ. α, β Ν. 2168/ 1993).

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

β. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (3009/2/23 - α από 31-8-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

12. Άδεια εμπορίας κυνηγετικών όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, πυρίτιδας καλύκων, καψυλίων και αεροβόλων όπλων, όπλων για την καταστροφή συγκολουμένου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους και φυσιγγίων αυτών και λοιπών αντικειμένων προβλεπόμενων από άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 2168/ 1993, πλην εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών (άρθρο 6 παρ. 3, εδαφ. γ, δ, στ, η, θ και ια Ν. 2168/ 1993).

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

β. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (3009/2/23 - α από 31-8-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

13. Άδεια εμπορίας εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών (άρθρο 6 παρ. 3, εδαφ. ε και ζ Ν. 2168/ 1993).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (3009/2/23 - α από 31-8-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

14. Άδεια πώλησης ή διάθεσης των αναφερόμενων στο άρθρο 6 παρ. 5 εδαφ. α’ Ν. 2168/ 1993 ειδών, πλην κυνηγετικών όπλων (άρθρο 6 παρ. 5 εδαφ. α’ Ν. 2168/ 1993).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (3009/2/23 - α από 31-8-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

15. Άδεια κατοχής όπλων ειδικού τύπου που χρησιμοποιούνται για αναισθητοποίηση ή ανώδυνη θανάτωση ζώων ή όπλων με ραβδωτή κάνη και διόπτρων που χρησιμοποιούνται από υπάλληλο Υπουργείου Γεωργίας (άρθρο 7 παρ. 2 εδαφ. ζ Ν. 2168/ 1993).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (3009/2/23 - α από 31-8-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

16. Άδεια κατοχής όπλων και οπλοφορίας εντός αεροσκαφών ημεδαπών αερομεταφορών (άρθρο 9 παρ. 6 Ν. 2168/ 1993).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (3009/2/23 - α από 31-8-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

17. Άδεια κατοχής εκρηκτικών μηχανισμών και όπλων που χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλημένου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους και φυσσιγίων αυτών (άρθρο 7 παρ. 2 εδαφ. β’ και γ’ Ν. 2168/ 1993).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (3009/2/23 - α από 31-8-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

18. Άδεια οπλοφορίας (άρθρο 10 Ν. 2168/ 1993).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (3009/2/23 - α από 31-8-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

19. Άδεια εισαγωγής όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών κ.λ.π., από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως και μεταφοράς αυτών από χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 2 του Ν. 2168/ 1993).

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

β. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (3009/2/23 - α από 31-8-1994 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

20. Άδεια μεταφοράς όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών κ.λ.π., από την Ελλάδα προς χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 2 του Ν. 2168/ 1993).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (3009/2/23 - α από 31-8-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

21. Άδεια αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών (άρθρο 11 Ν. 2168/ 1993).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (3009/2/23 - α από 31-8-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

22. Ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου (άρθρο 24 Ν. 2168/ 1993).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (3009/2/23 - α από 31-8-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

23. Άδεια μεταφοράς όπλων σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επισκευή και επαναφορά στη χώρα μας (άρθρο 11 Ν. 2168/ 1993).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (3009/2/23 - α από 31-8-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

24. Άδεια προσωρινής εισαγωγής όπλων και λοιπών αντικειμένων ξένων αθλητικών αποστολών, ως και για αποκλειστική χρήση στην προβολή κινηματογραφικών ταινιών (άρθρο 2 παρ. 3 Ν. 2168/ 1993).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (3009/2/23 - α από 31-8-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

25. Άδεια κατοχής κυνηγετικών όπλων (άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 2168/ 1993).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (3009/2/23 - α από 31-8-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

26. Άδεια διαμετακόμισης όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειμένων, καθώς και ασφαλούς πραγματοποίησης αυτής (άρθρο 4 του Ν. 2168/ 1993).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (3009/2/23 - α από 31-8-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

27. Άδεια κατασκευής βεγγαλικών κ.λ.π. (άρθρο 3 του Ν. 456/ 1976, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 30 Ν. 2168/ 1993).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (3009/2/23 - α από 31-8-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

28. Άδεια εισαγωγής ειδών πυροτεχνίας ή μεταφοράς από χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 456/ 1976, ως τροποποιήθηκε με άρθρο 30 Ν. 2168/ 1993).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (3009/2/23 - α από 31-8-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

29. Άδεια αγοράς φωτοβολίδων, συσκευών εκτόξευσης αυτών, καθώς και κατοχής των ειδών αυτών (άρθρο 4 παρ. 3 παρ. 2 εδαφ. Γ του Ν. 456/ 1976, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 30 Ν. 2168/ 1993).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (3009/2/23 - α από 31-8-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

30. Άδεια αγοράς και καύσης βεγγαλικών (άρθρα 1 και 2 Π.Δ. 293/ 1977).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (3009/2/23 - α από 31-8-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

 

31. Άδεια εμπορίας φωτοβολίδων, βεγγαλικών και παιδικών πυροτεχνικών αθυρμάτων (άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 456/ 1976, ως τροποποιήθηκε με άρθρο 30 Ν. 2168/ 1993).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (3009/2/23 - α από 31-8-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης). Η ΔΙΑΔΠ/Α/438 από 12-1-2004 (Φ.Ε.Κ. 41/ Β’) όμοια απόφασή μας καταργείται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ