Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλων Όπλων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου, με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις ενσημοχαρτόσημα.

 

β. Επικυρωμένο αντίγραφο της αδείας κατοχής του όπλου ή των όπλων που θα αναφέρονται στο εν λόγω δελτίο.